Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Historie

Na co navazujeme

Církev bratrská

Naše církev jako celek sahá svými kořeny do doby duchovního probuzení v Čechách a na Moravě koncem 19 století. Byla založena v roce 1880 jako Svobodná církev reformovaná. Po vzniku Československa v roce 1918 přijala jméno Jednota českobratrská. Zaměřovala se zvláště na péči o sirotky, staré lidi a na diakonskou službu nemocným. Věnovala se také službě pro mládež.

Po válce nastal nadějný rozvoj práce, který zastavil politický převrat v roce 1948. Byl snížen počet sborů a státu musely být předány všechny církevní ústavy charitativního zaměření. Později se k církvi připojily i některé sbory s členy polské a slovenské národnosti, což vedlo v roce 1967 k úpravě jména na dnešní Církev bratrskou. Ukončení totalitní vlády komunistického režimu a obnova svobody v naší vlasti v roce 1989 opět umožnily Církvi bratrské další vývoj v oblasti misijní a charitativní práce. Církev jako celek dnes představuje společenství více než 70 samostatných sborů. Má kolem 8 000 dospělých členů. Členové se rozhodují k dobrovolné poslušnosti Božímu Slovu a plnému životu naplněnému láskou a pravdou.

Církev bratrská si přeje být živou a aktivní církví, která srozumitelným způsobem prezentuje pravdu o Bohu naší generaci. Nechce být církví, která panuje, vnucuje své postoje a přesvědčení druhým, ale touží být přínosem pro naši zemi příkladem a láskou.

Sbor v Českém Těšíně

Byl založen v září roku 1964 jako společenství těch, kteří toužili naplňovat tyto cíle. Tehdy jsme s vděčností přijali nabídku pravidelných shromáždění v kostelíku na ulici Frýdecké 28, který využíváme dodnes.

Ve sboru působili  ordinovaní kazatelé jako správci sboru:

Stanislav Heczko (1. kazatel sboru)(1967 - 1983)

V roce 1951 – 1955 studoval na Komenského bohoslovecké fakultě v Praze. Má 3 děti. V současné době působí jako kazatel – důchodce ve sboru CB v Brně.

Ernest Welszar (1983 - 1995)

Je absolventem semináře St. Chrischona ve Švýcarsku. Má 3 děti. Nyní slouží jako kazatel – důchodce ve sboru CB v Písku.

ThDr. Tadeáš Firla (1999 - 2012)

Za jeho služby sbor početně vyrostl, vzniklo mnoho evangelizačních a sborových aktivit. Zavedl mnoho systémových prvků, které pomohly s organizací a fungováním jednotlivých služeb. Měl jasnou vizi, kterým směrem měl sbor jít a to se také s Boží pomocí podařilo.

Josef Śliž - součašný správce sboru a 1. kazatel

RNDr. Mgr. Jaroslav Pokorný - 2. kazatel sboru

Přehled činnosti sboru v minulých létech